Σαβ, Μάι 18, 2024

Ηλίας Καλλιώρας : Η Νέα Βαβυλώνα (ΗΠΑ): Κεφάλαιο 18 της Ιεράς Αποκάλυψης… Υπερηφαίστειο Γιέλοουστοουν και Ρήγμα του Αγίου Ανδρέα;

Ηλίας Καλλιώρας : Η Νέα Βαβυλώνα (ΗΠΑ): Κεφάλαιο 18 της Ιεράς Αποκάλυψης… Υπερηφαίστειο Γιέλοουστοουν και Ρήγμα του Αγίου Ανδρέα;

Το Γιέλοουστοουν βρίσκεται κυρίως στην πολιτεία του Ουαϊόμινγκ των ΗΠΑ και επεκτείνεται εισέτι και στις Πολιτείες Μοντάνα και Άινταχο. Εκτείνεται γεωγραφικώς σε έκταση

8.980 τ.χλμ. (Κρήτη 8.336 τ.χλμ.). Το υπερηφαίστειο Yellowstone έχει εκραγεί τρεις φορές στο παρελθόν: Πριν από 2,1 εκατ. χρόνια, πριν από 1,2 εκατ. χρόνια και τελευταία πριν από 640.000 χρόνια. Η σημερινή καλντέρα δημιουργήθηκε κατά την τρίτη και τελευταία κατακλυσμική έκρηξη. Η πιο βίαιη γνωστή έκρηξη του υπερηφαιστείου Γιέλοουστοουν συνέβη πριν από 2,1 εκατομμύρια χρόνια, η οποία εκτόξευσε 2.450 κυβικά χιλιόμετρα ηφαιστειακού υλικού.

Το Ρήγμα του Αγίου Ανδρέα ή Σαν Αντρέας είναι ηπειρωτικό ρήγμα μετατόπισης που εκτείνεται για περίπου 1.200 χιλιόμετρα κατά μήκος της Πολιτείας της Καλιφόρνιας. Σχηματίζει το τεκτονικό όριο μεταξύ της πλάκας του Ειρηνικού και της πλάκας της Βόρειας Αμερικής και η κίνησή του είναι οριζόντια. Το ρήγμα χωρίζεται σε τρία τμήματα, το καθένα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικό βαθμό κινδύνου σεισμού. Ο ρυθμός ολίσθησης κατά μήκος του ρήγματος κυμαίνεται σε 20 με 35 χιλιοστά ανά έτος. Το όνομά του περιγράφεται ότι προέρχεται από τη λίμνη Σαν Αντρέας, ένα μικρό υδάτινο σώμα που σχηματίστηκε σε μια κοιλάδα μεταξύ των δύο πλακών.

Στην Αγία Γραφή, Ιερά Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου, κεφάλαιο 18, διαβάζουμε:

 

Τα χωρία 1 έως 20 (Μέρος Α΄: Υπερηφαίστειο Γιέλοουστοουν;)

Τα χωρία 21 έως 24 (Μέρος Β’: Ρήγμα του Αγίου Ανδρέα;):

Μέρος Α’: Αποκάλυψη Ιωάννου, Κεφάλαιο 18ο (1-20): Υπερηφαίστειο Γέλοουστοουν, ΗΠΑ;

1 ΜΕΤΑ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ,

2 καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη (= ΗΠΑ), καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου·

3 ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾿ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν.

4 Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· ἔξελθε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἵνα ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς μὴ λάβητε·

5 ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς.

6 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκε, καὶ διπλώσατε αὐτῇ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασε, κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν.

7 ὅσα ἐδόξασεν ἑαυτὴν καὶ ἐστρηνίασε, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει, ὅτι κάθημαι καθὼς βασίλισσα καὶ χήρα οὐκ εἰμὶ καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω,

8 διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται· ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος Θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν.

9 καὶ κλαύσουσιν αὐτὴν καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτῇ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ᾿ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσι τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς,

10 ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλών, ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου.

11 καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαύσουσι καὶ πενθήσουσιν ἐπ᾿ αὐτῇ, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι,

12 γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ μαργαρίτου, καὶ βυσσίνου καὶ πορφύρας καὶ σηρικοῦ καὶ κοκκίνου, καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρμάρου,

13 καὶ κινάμωμον καὶ ἄμωμον καὶ θυμιάματα, καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων καὶ ρεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων.

14 καὶ ἡ ὀπώρα τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς σου ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσεις.

15 οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾿ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενθοῦντες,

16 λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος.

17 καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων, καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται, ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν,

18 καὶ ἔκραζον βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, λέγοντες· τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ;

19 καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἐν ᾗ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς· ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη.

20 Εὐφραίνου ἐπ᾿ αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ κρῖμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς..

Μέρος Β’: Αποκάλυψη Ιωάννου, Κεφάλαιο 18ο (21-24): Ρήγμα του Αγίου Ανδρέα, Καλιφόρνια, ΗΠΑ;

21 Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλον μέγαν καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων· οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι.

22 καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι

23 καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη, 

24 καὶ ἐν αὐτῇ αἵματα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς.

Ο παγκοσμίου φήμης φυσικός Michio Kaku έχει δηλώσει για το υπερηφαίστειο Γιέλοουστοουν: «Yellowstone: Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τρέχεις» (12 Ιανουαρίου 2020), «Το Yellowstone μόλις σταμάτησε τη λειτουργία του ως πάρκο και συμβαίνει κάτι το τρομακτικό!. Το Yellowstone τελικά εκρήγνυται το 2023»! (18 Μαΐου 2023), «Μια ρωγμή πλάτους 100 ποδιών μόλις άνοιξε το ηφαίστειο Yellowstone»! (11 Ιουνίου 2023).

Στις 19 Νοεμβρίου 2023, το Βρετανικό express έγραψε: «Προειδοποίηση υπερηφαιστείου Yellowstone καθώς η έκρηξη.. Αποκλειστικό: Μια έκρηξη στο Yellowstone θα γονάτιζε τον κόσμο και θα προκαλούσε αυτό που είναι γνωστό ως «πυρηνικός χειμώνας», προειδοποίησε ο ηφαιστειολόγος καθηγητής Christopher Kilburn, του University College London. Στις 21 Ιανουαρίου 2023, το livescience, επίσης, γράφει: «Μήπως το υπερηφαίστειο Γιέλοουστοουν είναι πραγματικά έτοιμο για έκρηξη»;

Στις 15 Ιουλίου 2023, ο Ρώσος αρχιπράκτορας Νικολάι Πατρούσεφ, γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, είπε (foreignaffairs): «Εάν το Γιέλοουστοουν ξυπνήσει, θα είναι μια άνευ προηγουμένου καταστροφή.. Οι Αμερικανοί θα επιδιώξουν σύντομα να εκμεταλλευτούν τις τεράστιες εκτάσεις της Ρωσίας για σκοπούς επανεγκατάστασης, επειδή μια επικείμενη έκρηξη του υπερηφαιστείου κάτω από το Εθνικό Πάρκο Yellowstone θα τους αφήσει άστεγους».

Ανατριχίλα, προσέτι, προκαλεί η προειδοποίηση και εφιαλτική πρόβλεψη του κορυφαίου Γεωλόγου Δρ. Γιέρζι Ζάμπα, του Πανεπιστημίου της Σιλεσίας, τον Μάρτιο του 2019: «Μια μελλοντική έκρηξη του ηφαιστείου Yellowstone θα προκαλέσει το θάνατο των δύο τρίτων του πληθυσμού του πλανήτη και την εξαφάνιση των Ηνωμένων Πολιτειών από τον χάρτη. Επίσης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση της θερμοκρασίας παγκοσμίως από την έκλυση μονοξειδίου του άνθρακα και τα νέφη αερίων που θα σκέπαζαν τον ουρανό.. Τα ηφαιστειακά υλικά που θα εκτοξεύονταν θα κάλυπταν τα πάντα σε ακτίνα 500 χλμ. σχηματίζοντας στρώμα πάχους ενός μέτρου..».

Αναφορικά με το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα, εισέτι, διαβάζουμε κάποιους τίτλους και υπότιτλους ειδήσεων τα τελευταία χρόνια: «The New York Times: Το ρήγμα του San Andreas είναι εν υπνώσει: Μια νέα δημοσίευση στο περιοδικό Nature προσφέρει μια εξήγηση για το γιατί το κύριο ρήγμα έχει καθυστερήσει για τον Μεγάλο Σεισμό», «Σεισμολόγοι φοβούνται ότι το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα μπορεί να προκαλέσει καταστροφικό σεισμό: Τρόμος για υπερ σεισμό από την ενεργοποίηση του «Δαχτυλιδιού της Φωτιάς», «Coventry University Research Blog: Το ρήγμα του San Andreas πρόκειται να σπάσει: Δείτε τι θα συμβεί όταν συμβεί», κλπ.

Μετά τα ανωτέρω, θα καταθέσω τις δικές μου κύριες υπογραμμίσεις σε σχέση με την Αγία Αποκάλυψη. Σε ότι αφορά το ηφαίστειο Γιέλοουστοουν, κράτησα και συγκράτησα τρία σημεία: Πρώτον, «..καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ.. ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη (= ΗΠΑ)». Δεύτερον, «..καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται.. καὶ ἔκραζον βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς.. καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν.. καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσεις..». Τρίτον, «..ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου.. ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη.. ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος..».

Τέλος, σε ότι αφορά το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα, σημείωσα και συγκράτησα τρία επίσης σημεία: Πρώτον, «εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλον μέγαν καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν.. οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι (3 φορές!)». Δεύτερον, «οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι.. οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι». Και, τρίτον «οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ ἔτι.. ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη». Ίσως εδώ εννοείται η καταβύθιση ή ο πλήρης καταποντισμός της εν λόγω περιοχής στην Καλιφόρνια μέσα στον ωκεανό, διότι γράφει «οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι»..

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000270536476

ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ, PhD
Διεθνολόγος Καθηγητής, Συγγραφέας

Πρώην Βουλευτής Φθιώτιδας

ΠΗΓΗ

Παρόμοια άρθρα

logo white