Τρι, Ιουλ 23, 2024

Δρ. Κ. Βαρδάκας : θα διαλυθεί ; θα μείνει με 10 κράτη ; όσα θα χρειαστούν για να πάει σε πόλεμο με την Ρωσία;

Δρ. Κ. Βαρδάκας : θα διαλυθεί ; θα μείνει με 10 κράτη ; όσα θα χρειαστούν για να πάει σε πόλεμο με την Ρωσία;

Θα την ” θάψουν ” οι αγρότες των χωρών της;
θα διαλυθεί ως έχει ;
θα προσπαθήσουν να συγκρατήσουν ένα κομμάτι της που θα απαρτίζεται από σκληρό πυρήνα χωρών που θα συνεταιριστούν για τον μεγάλο πόλεμο που πάει να ξεσπάσει ;

Την δεκαετία του 90 κυκλοφορούσε μια πρόρρηση, ότι αυτή θα διαλυθεί και θα μείνει με 10 κράτη .

Ήδη ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ έλεγε πιο πριν ότι “θα κυβερνήσουν με τον σατανισμό και αυτό δεν έχει καμμία ευλογία μακροημέρευσης”

“Και τα δέκα κέρατα ά είδες δέκα βασιλείς εισιν, οίτινες βασιλείαν ούπω έλαβον, αλλά εξουσίαν ως βασιλείς μίαν ώραν λαμβάνουσιν μετά τού θηρίου. , ούτοι μίαν γνώμην έχουσιν και την δύναμιν και την εξουσίαν αυτών τω θηρίω διδόσιν.”

Από την Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου αναγιγνώσκουμε χωρία μέσα στα οποία μπορούμε να δούμε προτυπώσεις στην εξέλιξη κρατών που ετοιμάζονται για πόλεμο μεγάλο …

Τις τελικές ερμηνείες θα τις δώσει ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ και η πείρα των πραγμάτων .

ΣΤΩΜΕΝ καλώς

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Διαβάζουμε:
το χωρίο τής Αποκάλυψης ιγ΄ 1-10 αναφέρει

“1. Και είδον εκ τής θαλάσσης θηρίον αναβαίνον, έχον κέρατα δέκα και κεφαλάς επτά και επί τών κεράτων αυτού δέκα διαδήματα και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας.

2. Και το θηρίον ό είδον ην όμοιον παρδάλει και οι πόδες αυτού ως άρκτου και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος, και έδωκεν αυτώ ο δράκων την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην.

3. και μίαν εκ τών κεφαλών αυτού ως εσφαγμένην εις θάνατον, και η πληγή τού θανάτου αυτού εθεραπεύθη.

4. Και εθαυμάσθη όλη η γη οπίσω τού θηρίου και προσεκύνησαν τω δράκοντι, ότι έδωκεν την εξουσίαν τω θηρίω, και προσεκύνησαν τω θηρίω λέγοντες:΄΄Τις όμοιος τω θηρίω και τις δύναται πολεμήσαι μετ’ αυτού;΄΄

5. Και εδόθη αυτώ στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας και εδόθη αυτώ εξουσία ποιήσαι μήνας τεσσεράκοντα και δύο.

6. και ήνοιξεν το στόμα αυτού εις βλασφημίας προς τον Θεόν βλασφημήσαι το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού, τους εν τω ουρανώ σκηνούντας.

7. Και εδόθη αυτώ ποιήσαι πόλεμον μετά τών αγίων και νικήσαι αυτούς, και εδόθη αυτώ εξουσία επί πάσαν φυλήν και λαόν και γλώσσαν και έθνος.

8. και προσκυνήσουσιν αυτόν πάντες οι κατοικούντες επί της γής, ού ου γέγραπται το όνομα αυτού εν τω βιβλίω τής ζωής τού αρνίου τού εσφαγμένου από καταβολής κόσμου.

9. Εί τις έχει ους ακουσάτω: 10. ΄΄ει τις εις αιχμαλωσίαν, εις αιχμαλωσίαν υπάγει. ει τις εις αιχμαλωσίαν, εις αιχμαλωσίαν υπάγει. ει τις εν μαχαίρη αποκτανθήναι αυτόν εν μαχαίρη αποκτανθήναι.

Ώδε εστιν η υπομονή και η πίστις τών αγίων”.

Ο απόστολος Ιωάννης εδώ, μιλάει για κάποιο θηρίο που είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα και βγήκε από τη θάλασσα. Ήταν σαν λεοπάρδαλη με πόδια αρκούδας και στόμα λιονταριού.

Αυτά τα χαρακτηριστικά του ήταν όμοια με τα χαρακτηριστικά τριών ζώων που είχε δει ο προφήτης Δανιήλ σε αρχαιότερο όραμα, που εξεικόνιζε πολιτικές δυνάμεις. Οι δυνάμεις αυτές ήταν οι τρεις πρώτες υπερδυνάμεις που έδρασαν στην περιοχή τού Ισραήλ, από τον καιρό τού Δανιήλ ως τον καιρό τού Ιωάννη.

Σύμφωνα με τις οράσεις τού Δανιήλ 7/ζ΄ 2-7, τα ζώα αυτά συμβόλισαν τις εξής δυνάμεις:

Λεοντάρι = Βαβυλώνα

Αρκούδα = Μηδοπερσία

Λεοπάρδαλη = Ελλάδα

Όμως οι ενέργειες τού ιδίου τού θηρίου τής Αποκάλυψης, ήταν ίδιες με τις ενέργειες τού τετάρτου θηρίου που είδε ο Δανιήλ, το οποίο εξεικόνισε τη Ρώμη, την επόμενη παγκόσμια δύναμη, που είχε την εξουσία στην εποχή της Αποκάλυψης του Ιωάννη. (Παράβαλλε Δανιήλ 7/ζ΄ 7,8,20-22 με Αποκάλυψη 13/ιγ΄ 1,5-7. Επίσης περισσότερες πληροφορίες για τις πολιτικές αυτές δυνάμεις, μπορεί ο αναγνώστης να βρει στα κεφάλαια 2/β΄ και 8/η΄ τού προφήτη Δανιήλ).

To θηρίο αυτό λοιπόν, αντιπροσώπευε τη θηριωδία τών ανθρώπινων πολιτικών δυνάμεων. Στα 10 κέρατά του είχε 10 βασιλικά διαδήματα, και γραμμένα στα κεφάλια του ήταν ονόματα βλασφημίας. Βλασφήμισε το Θεό και τους αγίους, και του δόθηκε εξουσία να πολεμήσει τους αγίους και να τους νικήσει!

Στο εδάφιο 13/ιγ΄ 2 μάλιστα, λέει ότι ο Σατανάς (ο δράκων) ήταν αυτός που του έδωσε όλη του την εξουσία, συνεπώς το θηρίο έχει σατανική προέλευση.

Σε άλλο σημείο τής Αποκάλυψης, ένας άγγελος δίνει περισσότερες πληροφορίες στον Ιωάννη για το θηρίο:

Αποκάλυψις 17/ιζ΄ 8-14: “Το θηρίον ό είδες ην και ουκ έστιν και μέλλει αναβαίνειν εκ τής αβύσσου και εις απώλειαν υπάγει, και θαυμασθήσονται οι κατοικούντες επί της γης, ων ου γέγραπται το όνομα επί το βιβλίον τής ζωής από καταβολής κόσμου, βλεπόντων το θηρίον ότι ην και ουκ έστιν και πάρεσται. 9. Ώδε ο νους ο έχων σοφίαν.

Αι επτά κεφαλαί επτά όρη εισίν, όπου η γυνή (η Βαβυλώνα η Μεγάλη) κάθηται επ’ αυτών. και βασιλείς επτά εισιν.

10. οι πέντε έπεσαν, ο εις έστιν, ο άλλος ούπω ήλθεν, και όταν έλθη ολίγον αυτόν δει μείναι.

11. και το θηρίον ό ην και ουκ έστιν και αυτός όγδοός εστιν και εκ τών επτά εστιν, και εις απώλειαν υπάγει.

12. Και τα δέκα κέρατα ά είδες δέκα βασιλείς εισιν, οίτινες βασιλείαν ούπω έλαβον, αλλά εξουσίαν ως βασιλείς μίαν ώραν λαμβάνουσιν μετά τού θηρίου.

13. ούτοι μίαν γνώμην έχουσιν και την δύναμιν και την εξουσίαν αυτών τω θηρίω διδόασιν.

14. ούτοι μετά τού αρνίου πολεμήσουσιν και το αρνίον νικήσει αυτούς, ότι κύριος κυρίων εστίν και βασιλεύς βασιλέων και οι μετ’ αυτού κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί”.

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας
https://www.oodegr.com › and1
Το Αντίχριστο Θηρίο
Πηγή ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/2024/02/blog-post_101.html

Φώτο από το fb

Παρόμοια άρθρα

logo white